Zaman YolculuğuileİlgiliBilimKurguDizileri

 

 

Zaman yolculuğufikri, sadeceedebiyatve film dünyasınıdeğil, aynızamandatelevizyondünyasını da etkilemişbirtema. Hele ki bilimkurgudizilerisözkonusuolunca, zaman yolculuğuneredeysekaçınılmazbirkonuhalinegeliyor. Hadi, gelinbudizileribirlikteirdeleyelim, ne dersiniz?

Zaman Yolculuğunun Dizi DünyasındakiYeri

Zaman yolculuğuteması, televizyondizilerindesıkçaişlenenbirkonu. Bunda biraz da “Ne olurdueğer?” sorusununyattığınısöyleyebiliriz. Yani, geçmişideğiştirmeveyageleceğigörmeyeyönelikbudenemeler, hepimiziniçindekimerakıokşuyor. Eğersiz de bukonuyailgiduyuyorsanız, muhtemelen “Doctor Who” ya da “Dark” gibidiziler size tanıdıkgelecektir.

Doctor Who – Zaman Yolculuğunun Efsanesi

İştekarşınızda, belki de entanınmış zaman yolculuğudizisi: Doctor Who. 1963 yılındanberidevamedenbuseri, zaman yolculuğununsadecebirmekanizmadeğil, aynızamandakarakterderinliği, etikvetoplumsalmeseleleriçinbiraraçolduğunugösteriyor. Doktor, zamandaveuzaydayolculukyapabilenesrarengizbirkarakter. Her sezonfarklıbir zaman vemekânda, farklıbirolayörgüsüilekarşımızaçıkıyor. Ancakdiziyisıradanbir zaman yolculuğuhikayesindenayıranşey, buyolculuklarınDoktor’unkarakteriveetrafındakiinsanlarüzerindekietkisi. Yani burada zaman yolculuğu, yalnızcabiraraçdeğil, aynızamandabirkaraktergelişimöğesi.

Dark – ZamandaLabirent

Alman yapımıolan “Dark”, adından da anlaşılacağıgibioldukçakaranlıkbiratmosferesahip. Fakatbukaranlığısadecegörselefektlerveyamekantasarımıiledeğil, hikayesiile de destekliyor. Zaman yolculuğununfarklı zaman dilimlerinibirarayagetirerekoluşturduğukarmaşıkaileilişkileri, Dark’ıizlerkenkafanızıkarıştıracaktürden. Dizi, zaman yolculuğusayesindeaynıailefertlerininfarklıyaşantılarını, farklı zaman dilimlerindenasıletkileşimegirdiğinigösteriyor. Bu da demekoluyor ki; zaman yolculuğu, yalnızcafizikselbirhareketdeğil, aynızamandaduygusalvepsikolojikbirlabirent.

12 Monkeys – Kader veSeçimler

“12 Monkeys”, ilk olarak 1995 yapımıbirfilmken, diziyeuyarlanarak 2015’te izleyiciylebuluştu. Dizi, birvirüsündünyanüfusunu yok etmesininardından, bukorkunçgeleceğideğiştirmekiçin zaman yolculuğuyapanbirkarakterinhikayesinianlatıyor. Ancak dizi sadecebir “geleceğikurtarma” hikayesideğil. Karakterlerarasındakiilişkiler, yaptıklarıseçimlervebuseçimlerin zaman çizelgesiüzerindekietkileri, izleyiciye zaman yolculuğununsadecebireyseldeğil, toplumsalbiretkiyesahipolduğunugösteriyor.

Bu incelediğimizdizilerinhepsinivedahafazlasını Dizilla sitesindebulabilirsiniz…

Zaman YolculuğuDizileri Neden Bu Kadar İlgiÇekici?

Belki de budizilerin bize sunduğuenbüyükçekicilik, kontroledemediğimizzamanıbirnebzeolsunkontroletmefikri. Zaman yolculuğu, televizyonizlerken bile bizifarklı zaman dilimleri, farklıkarakterlervehattafarklıtoplumlarlabuluşturuyor. Her dizi, bukonuyufarklıbirbakışaçısıylaelealarak, zaman yolculuğununaslında ne kadarçokboyutlubirtemaolduğunugösteriyor. Ve bu da demekoluyor ki; birsonraki zaman yolculuğudizisiniizlerken, sadece ana hikayeyedeğil, buderinliklere de dikkatetmek, çokdahatatminedicibirizlemedeneyimiyaşamanızısağlayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *